نوار کناری

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار هوابار

7.250.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه *     2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری *     3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) *     4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار حسابدار ویژه

3.400.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه * 2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری * 3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) * 4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و نرم افزارهای جانبی * 5 حضور ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار حسابدار (مالی خزانه)

2.850.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه *     2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری *     3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) *     4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و ...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار مالی حسابان

2.650.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
...

اشتراک یکساله پشتیبانی نقره ای نرم افزار خزانه داری

2.450.000 تومان
0
0%
تعداد فروش : 0
باقیمانده : 200
ردیف عنوان سرویس طلائی سرویس نقره ای سرویس برنز 1 پشتیبانی تجهیزات و ارتباطات شبکه *     2 پشتیبانی فنی سخت افزار و درایورقطعات سخت افزاری *     3 پشتیبانی امنیت شبکه (آنتی ویرویس و اینترنت سکوریتی) *     4 پشتیبانی از سیستم عامل ها و ...